Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


1.    Algemeen


1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die aangeboden worden op deze website door EnjoyMore

1.2  Indien u deze website bezoekt of er een bestelling plaatst bent u ouder dan 18 jaar en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3  Geen enkele andere voorwaarde dan deze algemene voorwaarden is bindend.

1.4  Wij garanderen dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de vermelde specificaties.

1.5  Goederen kunnen binnen de 14 dagen na levering of afhaling worden omgeruild. Goederen waarvan de verzegeling is verbroken, worden niet teruggenomen.


2.    Onze gegevens

       EnjoyMore

       1480 Klabbeek

       Info@enjoymore.be

       TEL: 0472 20 79 21

       BTW: 756.606.730


3.    Versie opgesteld op 20 oktober 2020

 

4.    Levering


4.1   In het kader van de regel van verkoop op afstand zal EnjoyMore bestellingen tenminste binnen 14 werkdagen verzenden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is overmacht of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 14 werkdagen na plaatsing en betaling van de bestelling een bericht/mail. De consument heeft in dat geval recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.2   Aan de leveringsplicht van EnjoyMore zal, behoudens tegenbewijs zijn voldaan zodra de door EnjoyMore geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden.


5.    Prijzen


5.1  Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten, voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2  Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW

5.3  Voor bestelling met leveradres in België betaalt de klant 3 € verzendkosten

5.4  Online betalen kan per bankoverschrijving. Een bestelling wordt behandeld van zodra het bedrag van het order is ontvangen.

 

6.    Herroepingsrecht


6.1   Verwijzend naar het artikel van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wordt u zoals vermeld in punt 1.5 van onze algemene voorwaarden er nogmaals duidelijk aan herinnerd dat u geen recht hebt om van uw aankoop af te zien, na het verbreken van de verzegeling en dit omwille van hygiënische redenen en het hiermee samenhangende zeer persoonlijk karakter van de door u bestelde goederen.


7.    Gegevensbeheer


7.1   Indien de klant toestemming heeft gegeven dat zijn gegevens mogen gebruikt worden voor contact per mail, sms, post zullen deze enkel gebruikt De gegevens worden in een beschermde opgeving worden opgeslagen en worden onder geen enkel beding voor andere commerciele doeleinden gebruikt. EnjoyMore respecteert de privacy van de gebruikers.

7.2   Koerierdiensten zullen gebruik maken van u gegevens om u pakket te kunnen bezorgen. 
7.2   De klant kan ten allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens intrekken. De gegevens worden dan niet meer voor intern commercieel doel aangewend. 

 

8.    GARANTIE EN CONFORMITEIT


8.1   EnjoyMore staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.

8.2   De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren? Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd of incompleet zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending)  deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via mail info@enjoymore.be en dit binnen 48uren na levering. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en zich in nieuwe staat te bevinden. Ingebruikneming na vaststelling van het gebreke of beschadiging, doet het recht tot terugzending geheel vervallen.

8.3   Indien klachten van de afnemer door Enjoy More gegrond worden bevonden, zullen wij de geleverde zaken kosteloos vervangen.

8.4   Indien er garantie loopt op goederen staat dit duidelijk vermeld in de extra informatie van het product.

In dit geval is de afnemer eveneens eerst verplicht het gebrek te melden alvorens over te gaan tot terugzending.

Terugzending van de zaken dient eveneens te geschieden in de originele verpakking (Inclusief accessoires)

Bij gebrek aan aankoopbewijs is het uiteraard niet mogelijk om de garantie te doen gelden.

Na aankomst bij EnjoyMore van uw defecte goederen, wordt u het nieuwe product kosteloos bezorgd binnen de 14 dagen.


9.    Overeenkomst


9.1   Een overeenkomst tussen u en EnjoyMore komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door EnjoyMore op een haalbaarheid is beoordeeld.

9.2   EnjoyMore behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

10.    Afbeeldingen en specificaties


10.1  Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internet site van Enjoy More gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

11.    Overmacht


11.1   EnjoyMore is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in de email verkeer, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van EnjoyMore, ziekte gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3   EnjoyMore behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, mits terugbetaling van het betaalde bedrag weliswaar. In geen geval is EnjoyMore gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


12     Aansprakelijkheid


12.1  EnjoyMore is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


13     Toepasselijk recht/bevoegde rechter


13.1  Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2   Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Enjoy More en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brussel, kennis, met uitzondeling van die geschillen die behoren tot de competentie van de klantonrechter.